A spatio-temporal dipole model of the readiness potential in humans. II Foot movement

K.B.E. Böcker, C.H.M. Brunia, P.J.M. Cluitmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)286-294
Aantal pagina's9
TijdschriftElectroencephalography and Clinical Neurophysiology
Volume91
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit