A simplified pyrolysis model of a biomass particle based on infinitesimally thin reaction front approximation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A simplified pyrolysis model of a biomass particle based on infinitesimally thin reaction front approximation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering

Material Science