A simple way to speed up separations by GC-MS using short 0.53 mm columns and vacuum outlet conditions

J. Zeeuw, de, J. Peene, J.G.M. Janssen, X.W. Lou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

There is a constant drive to speed up GC separations. Shorter analysis times provide more analyses per day, which reduces cost. One approach is to reduce column length and column diameter and columns of 0.15 mm i.d. have indeed grown in popularity. However, the majority of applications are still done with 0.25 mm and 0.32 mm columns.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)677-680
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of High Resolution Chromatography
Volume12
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A simple way to speed up separations by GC-MS using short 0.53 mm columns and vacuum outlet conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit