A review on the relationships between processing, food structure and rheological properties of plant-tissue based food suspensions

K.R.N. Moelants, R.M. Cardinaels, S. Van Buggenhout, A.M. Van Loey, P. Moldenaers, M.E. Hendrickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-260
Aantal pagina's20
TijdschriftComprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit