A reversible Erlang loss system with multi-type customers and multi-type servers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A reversible Erlang loss system with multi-type customers and multi-type servers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics