A quantum chemical study of the C6H5+ potential energy surface. Evidence for a nonclassical pyramidal carbenic species

W.A.M. Castenmiller, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A quantum chemical study of the C6H5+ potential energy surface. Evidence for a nonclassical pyramidal carbenic species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry