A quantum chemical study of the π-electron delocalization in triphenylphosphonium ylides : an evaluation of criteria for reactivity and aromaticity in the Wittig reaction

J.M.F. van Dijk, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-156
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume93
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit