A presentation of the Fibonacci algorithm

A.J. Martin, M. Rem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-68
TijdschriftInformation Processing Letters
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit