A polynomial-time algorithm for knapsack with divisible item sizes

W.F.J. Verhaegh, E.H.L. Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We consider the special case of the bounded knapsack problem with divisible item sizes, and present an algorithm that solves it in polynomial time. The main characteristic of the algorithm is the fact that it handles the items in order of increasing size, in contrast to known polynomial algorithms for the unbounded knapsack problem.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-221
TijdschriftInformation Processing Letters
Volume62
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A polynomial-time algorithm for knapsack with divisible item sizes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit