A Phan-type theorem for Sp(2n,q)

R. Gramlich, C. Hoffman, S.V. Shpectorov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)358-384
TijdschriftJournal of Algebra
Volume264
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit