A numerical approach to degenerate parabolic equations

I.S. Pop, W.A. Yong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)357-381
TijdschriftNumerische Mathematik
Volume92
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit