A novel synthetic approach to phosphate-methylated DNA oligomers using 9-fluorenylmethoxycarbonyl (Fmoc) as temporary base amino protecting group

L.H. Koole, P.J.L.M. Quaedflieg, W.H.A. Kuijpers, N.L.H.L. Broeders, H.A. Langermans, M.H.P. Genderen, van, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)205-209
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series B: Palaeontology, Geology, Physics, Chemistry, Anthropology
Volume91
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit