A note on transport of a pulse of nonlinearly reactive solute in a heterogeneous formation

G. Severino, G. Dagan, C.J. Duijn, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)275-286
TijdschriftComputational Geosciences
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit