A note on the operators arising in spline approximation

E.W. Cheney, F. Schurer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)94-102
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Approximation Theory
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1968

Citeer dit