A note on the depth function of combinatorial optimization problems

G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  In a recent paper [Discrete Appl. Math. 43 (1993) 115–129], Kern formulates two conjectures on the relationship between the computational complexity of computing the depth function of a discrete optimization problem and the computational complexity of solving this optimization problem to optimality. In this note (that might be considered to be a kind of erratum to Kern's paper), we exhibit simple counterexamples to both conjectures under the assumption P¿NP.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)325-328
  TijdschriftDiscrete Applied Mathematics
  Volume108
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A note on the depth function of combinatorial optimization problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit