A new method of preparing a rotating ring-disc electrode for the study of carbon supported catalysts

A.M.T.P. Putten, van der, W. Visscher, E. Barendrecht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-69
TijdschriftJournal of Electroanalytical Chemistry
Volume195
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit