A new description of the Nadler code

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)825-826
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume18
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit