A new absorption spectroscopy setup for the sensitive monitoring of atomic and molecular densities

A.J.M. Buuron, D.K. Otorbaev, M.C.M. Sanden, van de, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)968-974
TijdschriftReview of Scientific Instruments
Volume66
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit