A multigrid method based on incomplete Gaussian elimination

A.A. Reusken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper we introduce and analyse a new Schur complement approximation based on incomplete Gaussian elimination. The approximate Schur complement is used to develop a multigrid method. This multigrid method has an algorithmic structure that is very similar to the algorithmic structure of classical multigrid methods. The resulting method is almost purely algebraic and has interesting properties with respect to variation in problem parameters.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)369-390
Aantal pagina's22
TijdschriftNumerical Linear Algebra with Applications
Volume3
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A multigrid method based on incomplete Gaussian elimination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit