A multiconfiguration time-dependent Hartree approximation based on natural single-particle states

A.P.J. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4055-
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume99
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit