A Monte Carlo study of CO oxidation with oscillations induced by site blocking

A.P.J. Jansen, R.M. Nieminen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2038-2044
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume106
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit