A model of the standing man for the description of his dynamic behaviour

J.B. Geursen, D. Altena, C.H. Massen, M. Verduin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

51 Citaten (Scopus)
134 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-69
TijdschriftAgressologie
Volume17B
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit