A model of force transmission in the tibio-femoral contact incorporating fluid and mixtures

G.J.M.A. Schreppers, A.A.H.J. Sauren, A. Huson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)233-241
TijdschriftProceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H: Journal of Engineering in Medicine
Volume205
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit