A method of assessing efficacy of renal arteriography with reference to the space-occupying lesion of the kidney

J.J. Cobben, R.J.L.M. Rijcken, J.Th.M. Wijnen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)36-41
  TijdschriftDiagnostic Imaging
  Volume52
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit