A mechanistic perspective on solvent effects in free-radical copolymerization

M.L. Coote, T.P. Davis, B. Klumperman, M.J. Monteiro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

90 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)567-593
TijdschriftJournal of Macromolecular Science, Part C: Polymer Reviews
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit