A lower bound for the Laplacian eigenvalues of a graph : Proof of a conjecture by Guo

A.E. Brouwer, W.H. Haemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We show that if µj is the jth largest Laplacian eigenvalue, and dj is the jth largest degree (1 = j = n) of a connected graph G on n vertices, then µj = dj - j + 2 (1 = j = n - 1). This settles a conjecture due to Guo. © 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2131-2135
TijdschriftLinear Algebra and Its Applications
Volume429
Nummer van het tijdschrift8-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A lower bound for the Laplacian eigenvalues of a graph : Proof of a conjecture by Guo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit