A local search algorithm for the optimization of the stochastic economic lot scheduling problem

M. Wagner, S.R. Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)391-402
TijdschriftInternational Journal of Production Economics
Volume90
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit