A linear-time algorithm for the bottleneck transportation problem with a fixed number of sources

D.S. Hochbaum, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-28
TijdschriftOperations Research Letters
Volume24
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit