A linear programming model for daily harvesting operations at the large-scale grain farm of the IJsselmeerpolders development authority

B. Fokkens, M.A.M. Puylaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

14 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)535-547
TijdschriftJournal of the Operational Research Society
Volume32
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit