A laboratory reactor for kinetic studies of gas-solid reactions at low pressures: design and modelling in the presence of irreducible transport phenomena

W.L.M. Weerts, M.H.J.M. Croon, de, G.B.M.M. Marin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2583-2588
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume51
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit