A Jacobi-Davidson type method for the two-parameter eigenvalue problem

M.E. Hochstenbach, T. Kosir, Bor Plestenjak

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    30 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A Jacobi-Davidson type method for the two-parameter eigenvalue problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde