A Hilton-Milner theorem for vector spaces

A. Blokhuis, A.E. Brouwer, A. Chowdhury, P. Frankl, T.J.J. Mussche, B. Patkós, T. Szönyi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Hilton-Milner theorem for vector spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen