A Hilton-Milner theorem for vector spaces

A. Blokhuis, A.E. Brouwer, A. Chowdhury, P. Frankl, T.J.J. Mussche, B. Patkós, T. Szönyi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Samenvatting

We show for k = 2 that if q = 3 and n = 2k + 1, or q = 2 and n = 2k + 2, then any intersecting family F of k-subspaces of an n-dimensional vector space over GF(q) with nF¿F F = 0 has size at most (formula). This bound is sharp as is shown by Hilton-Milner type families. As an application of this result, we determine the chromatic number of the corresponding q-Kneser graphs.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R71-1/12
TijdschriftThe Electronic Journal of Combinatorics
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Hilton-Milner theorem for vector spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit