A high molecular weight reversible coordination polymer of PdCl2 and 1,12-bis (diphenylphosphino)dodecane

J.M.J. Paulusse, R.P. Sijbesma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)

Samenvatting

1,12-Bis(diphenylphosphino)dodecane and PdCl2 are shown to form linear supramolecular polymers in equilibrium with cyclic structures; high molecular weight material was obtained by melt polymerisation.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1494-1495
TijdschriftChemical Communications, ChemComm
Volume2003
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A high molecular weight reversible coordination polymer of PdCl2 and 1,12-bis (diphenylphosphino)dodecane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit