A hardness result for core stability in additive hedonic games

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We investigate the computational complexity of a decision problem in hedonic coalition formation games. We prove that core stability in additive hedonic games is complete for the second level of the polynomial hierarchy.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-104
TijdschriftMathematical Social Sciences
Volume65
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A hardness result for core stability in additive hedonic games'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit