A generic process platform for photonic integrated circuits

D.J. Robbins, K. Lawniczuk, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftSPIE Newsroom
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit