A general purpose two-dimensional meshgenerator

L.H.T.M. Beukering, van, A.J.G. Schoofs, M.L.C. Sluiter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

23 Citaten (Scopus)
152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-136
TijdschriftAdvances in Engineering Software
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit