A general purpose two-dimensional meshgenerator

L.H.T.M. Beukering, van, A.J.G. Schoofs, M.L.C. Sluiter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

22 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-136
TijdschriftAdvances in engineering software
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit

Beukering, van, L. H. T. M., Schoofs, A. J. G., & Sluiter, M. L. C. (1979). A general purpose two-dimensional meshgenerator. Advances in engineering software, 1(3), 131-136.