A functional look at goal orientations : their role for self-estimates of intelligence and performance

T. Bipp, R. Steinmayr, B. Spinath

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A functional look at goal orientations : their role for self-estimates of intelligence and performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology