A fully polynomial approximation scheme for a scheduling problem with intree-type precedence delays

P. Schuurman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We investigate a single-machine scheduling problem with precedence delays that have a simple structure: the corresponding tree has k leaves and only k+2 nodes. The objective is to minimize the makespan. We present a pseudo-polynomial algorithm for this problem, and we also give a fully polynomial approximation scheme.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-11
Aantal pagina's3
TijdschriftOperations Research Letters
Volume23
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A fully polynomial approximation scheme for a scheduling problem with intree-type precedence delays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit