A full characterization of stabilizability of bimodal piecewise linear systems with scalar inputs

M.K. Camlibel, W.P.M.H. Heemels, J.M. Schumacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This paper studies open-loop stabilization problem for bimodal systems with continuous vector field. It is based on the earlier work of the authors on the controllability problem for the same class of systems. A full characterization of stabilizability is established by presenting algebraic necessary and sufficient conditions. It is also shown that controllability implies stabilizability for these systems in a very similar fashion to the linear case.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1261-1267
TijdschriftAutomatica
Volume44
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A full characterization of stabilizability of bimodal piecewise linear systems with scalar inputs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit