A dual initiator for the synthesis of poly(2-ethyl-2-oxazoline)-b-(styrene) copolymers via combination of controlled/living polymerization techniques

C.R. Becer, R.M. Paulus, S. Höppener, R. Hoogenboom, C.A. Fustin, J.M.W. Gohy, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)94-95
TijdschriftPolymer Preprints
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit