A dissipation-based control method for the multi-scale modelling of quasi-brittle materials

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Multi-scale models based on computational homogenisation are nowadays developed for the simulation of complex materialbehaviour. The use of homogenisation techniques on finite-sized representative volume elements in the presence of quasi-brittledamage may lead to the presence of snap-backs in the macroscopic material response. A methodology to simulate this type ofresponse in the multi-scale technique is proposed, based on the control of the dissipation at the mesoscopic scale.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)521-527
TijdschriftComptes Rendus Mecanique
Volume333
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A dissipation-based control method for the multi-scale modelling of quasi-brittle materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit