A discrete-time recurrent neural network for solving general quadratic programming problems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)996-1002
Aantal pagina's7
TijdschriftWSEAS Transactions on Systems
Volume4
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit