A differentiation formula for spherical Bessel functions

J. Boersma, M.L. Glasser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1687-1690
TijdschriftJournal of Physics A: Mathematical and General
Volume38
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit