A differential game between government and the firms : comments

C.A.A.M. Withagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

606 Citaten (Scopus)

Samenvatting

It is argued here that the Nash equilibrium calculated by Gradus (1989) is not the Nash equilibrium found when applying the definition generally employed in differential game theory. The model presented by Gradus would call for a modified Nash equilibrium concept as outlined in this note.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)285-290
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Economics
Volume52
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A differential game between government and the firms : comments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit