A descriptive model for the homogeneous precipitation of zinc sulfide from acidic zinc salt solutions

A. Eshuis, G.R.A Elderen, C.A.J. Koning

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    26 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A descriptive model for the homogeneous precipitation of zinc sulfide from acidic zinc salt solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth and Planetary Sciences