A cost-efficient method to optimize package size in emerging markets

H.M. Gamez-Alban, O.C. Soto-Cardona, C. Mejia Argueta, A.T. Sarmiento

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A cost-efficient method to optimize package size in emerging markets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science