A conceptual comparison of two commonly used safeguarding principles

B. Knegtering, A.C. Brombacher

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)54-60
  TijdschriftPetromin
  Nummer van het tijdschriftsept.
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit