A computational analysis of the vibrational levels of molecular oxygen in low-pressure stationary and transient radio-frequency oxygen plasma

E. Kemaneci, J.P. Booth, P. Chabert, J. van Dijk, T. Mussenbrock, R.P. Brinkmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A computational analysis of the vibrational levels of molecular oxygen in low-pressure stationary and transient radio-frequency oxygen plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie