A comparison of the pattern of growth and structural change in the Netherlands and Belgium, 1800-1913

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-106
Aantal pagina's23
TijdschriftJahrbuch für Wirtschaftsgeschichte
Volume1997
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit